Przetargi.pl
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo

Gmina Potęgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76230 Potęgowo, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 115 072 , fax. 598 115 072
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potęgowo
  ul. Kościuszki 5
  76230 Potęgowo, woj. pomorskie
  tel. 598 115 072, fax. 598 115 072
  REGON: 77097984900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo: a) Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo - montaż instalacji o mocy minimalnej 8 kWp na potrzeby budynku urzędu, - montaż instalacji na elewacji budynku; b) Szkoła Podstawowa w Potęgowie, ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo - montaż instalacji o mocy minimalnej 40 kWp na potrzeby budynku szkoły, - montaż na dachu budynku; c) Szkoła Podstawowa w Łupawie, Łupawa 22, 76-230 Potęgowo - montaż instalacji o mocy minimalnej 20 kWp na potrzeby budynku szkoły, - montaż na dachu budynku; d) Szkoła Podstawowa w Skórowie, Skórowo 13A, 76-230 Potęgowo - montaż instalacji o mocy minimalnej 7 kWp na potrzeby budynku szkoły, - montaż na dachu budynku; e) Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo - montaż instalacji o mocy minimalnej 15 kWp na potrzeby budynku Ośrodka, - montaż na dachu budynku; f) Oczyszczalnia ścieków „Potęgowo” w Darżynie - montaż instalacji o mocy minimalnej 40 kWp na potrzeby budynku oczyszczalni, - montaż na gruncie; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej załączonej do SIZ. Instalacje muszą spełniać następujące warunki: - odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonej dokumentacji; - być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; - zgodne z obowiązującymi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach