Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, G. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48583472419 , fax. +48583472413
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  G. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48583472419, fax. +48583472413
  REGON: 000001620
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych - sztuk 4 oraz dysków twardych do NAS - sztuk 2 na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części, dopuszczając jednocześnie możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia: Część A – Komputer przenośny MN-MS, Część B – Komputery przenośnie - ADM, Część C – Dysk twardy do NAS MN-ZŻ Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi złącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający udostępni edytowalną wersję załącznika wraz z informacją z otwarcia ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach