Przetargi.pl
Dostawa i montaż hybrydowych lamp solarnych na terenie Gminy Żary

Gmina Żary ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Aleja Jana Pawła II
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684707300 , fax. 684707303
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żary
  Aleja Jana Pawła II 6
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684707300, fax. 684707303
  REGON: 97077068100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż hybrydowych lamp solarnych na terenie Gminy Żary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na terenie gminy Żary - 29 szt. hybrydowych lamp solarnych z oprawą o mocy min. 35W w poniżej wyszczególnionych miejscowościach: • Bieniów – 2 szt. działki nr 474/2, 474/1 (wewnętrzne drogi gminne) • Bogumiłów – Janików – 2 szt. działka 304 i 41/3 ( wewnętrzne drogi gminne) • Lubanice - 4 szt. działka nr 611, 603, 350, 295 ( wewnętrzne drogi gminne) • Marszów– 2 szt. działka nr 53 (wewnętrzne drogi gminne) • Mirostowice Górne – 2 szt. działka nr 439, 519 (wewnętrzne drogi gminne) • Rościce– 2 szt. działka nr 100/1, 79/1 (wewnętrzne drogi gminne) • Olbrachtów - 3 szt. działka nr 121, 193/5, 269 (wewnętrzne drogi gminne, cmentarz) • Sieniawa Żarska – 3 szt. działka nr 617, 618/1, 640 (wewnętrzne drogi gminne) • Włostów – 2 szt. działka nr 144, 68/1 (wewnętrzna droga gminna) • Łukawy – 2 szt. działka nr 146 (boisko gminne) • Miłowice – 4 szt. działka nr 33, 137, 150 (wewnętrzne drogi gminne) • Złotnik – 1 szt. działka nr 643 ( wewnętrzna droga gminna) Minimalna specyfikacja hybrydowej lampy solarnej: - oprawa uliczna LED o mocy min.35 W, ze strumieniem świetlnym nie mniejszym niż 3300 lm, - zamocowana na słupie min. 6m, sterowana czujnikiem zmierzchowym, - zasilana panelem solarnym o moc min. 300W, akumulatorem żelowym o mocy min. 150 Ah i turbiną o mocy min. 300W , Szacunkowy czas pracy lampy min. 8-14h Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000 zł. 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 85 1020 5402 0000 0202 0351 3421 z adnotacją: wadium: „Dostawa i montaż hybrydowych lamp solarnych na terenie Gminy Żary”  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, p. 202 lub dołączyć do oferty. 6 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:  Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z formularzem oferty oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, 2) pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów- jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazary.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe oświadczenie Wykonawca, który złożył ofertę- przekazuje Zamawiającemu bez wezwania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach