Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą

Miasto KOstrzyn nad Odrą ogłasza przetarg

 • Adres: 66-470 Kostrzyn, ul. Graniczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 727 81 47
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto KOstrzyn nad Odrą
  ul. Graniczna 2
  66-470 Kostrzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 727 81 47
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą. 2. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002,z późn. zm), - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub równoważnych), 3. Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). 4. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). 5. Oferowany pojazd powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, wolny od wad, nienoszący śladów uszkodzeń i użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony pojazd nie spełnia tego wymogu, zamawiający odmówi odbioru zamówienia. 6. Wszystkie nazwy własne użyte w opisie, znaki towarowe określające typ produktu lub producenta, służą jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty i ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych dostawy. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane treścią SIWZ. 8. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, który po wypełnieniu przez Wykonawcę należy złożyć wraz z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 1. Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Opis przedmiotu zamówienia, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (wypełniona tabela ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z instrukcją umieszczoną pod tabelą w Załączniku nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, w formie oryginału, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach