Przetargi.pl
Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-580 Wisznice, Rynek 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833782033
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  Rynek 35
  21-580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 833782033
  REGON: 030237753
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania szybu dla przedmiotowego dźwigu. 2. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z montażem dźwigu muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej, BHPi Urzędu Dozoru Technicznego (zwanym dalej UDT).3. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:- Dobór dźwigu spełniającego wymagania zamówienia;- Wykonanie szybu dźwigowego spełniającego wymagania normy PN-EN 81-20 lub równoważnej- Dostawa nowego dźwigu osobowego - Montaż nowego dźwigu osobowego - Udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na zainstalowany dźwig.Uwaga: w okresie gwarancji konserwację dźwigu dokonywała będzie firma, która zrealizuje montaż dźwigu bez pobierania dodatkowych opłat.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku Nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach