Przetargi.pl
Dostawa gruzu betonowego

Gmina Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 18500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 782 567 , fax. 862 789 136
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolno
  ul. Wojska Polskiego 20
  18500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 862 782 567, fax. 862 789 136
  REGON: 45066986100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gruzu betonowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu betonowego do utwardzenia dróg: a) gruz betonowy frakcji 0-63 mm w ilości maksymalnej do 4.000 t, b) gruz betonowy frakcji 0-31,5 mm w ilości maksymalnej do 1.000 t. Zamawiający dopuszcza udział gruzu ceglanego w ilości do 30 %. Gruz musi być czysty, bez domieszek materiałów niepożądanych (odpady metalowe, plastikowe, drewniane, azbest, styropian itp.) Zakres zamówienia obejmuje: sprzedaż, wykonanie załadunku i zważenie gruzu betonowego. Miejsce odbioru powinno być w odległości nie większej niż 20 km od siedziby zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odebrany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania kruszywa w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach