Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 087 830 , fax. 774 333 038
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 087 830, fax. 774 333 038
  REGON: 31344300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części: Część nr 1 – dostawa tlenu medycznego ciekłego dla Szpitala w Nysie wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego Część nr 2 – dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach dla Szpitala w Nysie i Szpitala w Paczkowie, transport oraz dzierżawa butli Część Nr 3 – dostawa podtlenku azotu dla Szpitala w Nysie, transport oraz dzierżawa butli Część Nr 4 – dostawa azotu ciekłego medycznego dla Szpitala w Nysie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach