Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego rębaka do gałęzi

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. J. Piłsudskiego 18 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 384-20-56 , fax. 091 3842056
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
  ul. J. Piłsudskiego 18 18 18
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 384-20-56, fax. 091 3842056
  REGON: 81177386900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.gryfice.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego rębaka do gałęzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Parametry techniczne: a) Średnica gałęzi [mm] - od 120 do 150 b) Wydajność zrębakowania [m3/h] - od 6 do 8 c) Sposób podawania - nie dopuszcza się ręcznego d) Typ silnika - 4 - suwowy wysokoprężny e) Moc silnika [KM] - od 25-35 f) Rodzaj chłodzenia - powietrze/ woda g) Pojemność zbiornika paliwa [l] - od 40 - 60 Dodatkowe wyposażenie i wymagania: a)urządzenie mobilne - możliwość przemieszczania przy pomocy pojazdów b)regulacja wysokości wyrzucania zrębka c)noże tnące obustronnie ostrzone d)rura wyrzutu zrębka obrotowa 360 e)możliwość rejestracji urządzenia - Homologacja Ministerstwa Infrastruktury f)wyposażony w hamulec najazdowy i pojazdowy g)możliwość jazdy do 80 km/h h)możliwość holowania i)ewentualne naprawy gwarancyjne dokonane u klienta - dojazd do Zamawiającego do napraw gwarancyjnych darmowy j)ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia, tj. wraz z pełną instrukcją techniczno-eksploatacyjnej, homologacją sprzętu z katalogiem części zamiennych w języku polskim oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność z normami dopuszczającymi przedmiot zamówienia do obrotu. b)dostarczenie Zamawiającemu wymiennych elementów tnących oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rębaka, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia c)posiadania stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjny na terenie Polski, d)zapewnienia w ramach ceny ofertowej szkolenia dwóch przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w czasie odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia stosownych zaświadczeń o odbytem szkoleniu, jeżeli takie są wymagane. e)niezwłocznego usuwania awarii w okresie gwarancyjnym, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 21 dni licząc od dnia zgłoszenia. k)w przypadku wystąpienia usterek uniemożliwiających jazdę pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy na placu Zamawiającego lub do przetransportowania na własny koszt urządzenia do serwisu. f) wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób wraz z ich telefonami kontaktowymi i numerów faksów niezbędnych do prawidłowego przebiegu umowy. g) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca przewiduje przeglądy gwarancyjne w trakcie okresu gwarancyjnego musi zapewnić warsztat gwarancyjny w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego, w przeciwnym wypadku przeglądy gwarancyjne wykonywane będą na placu Zamawiającego. Koszt dojazdu na plac Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami pełnej instrukcji techniczno- eksploatacyjnej i katalogu części zamiennych w języku polskim oraz protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po przeprowadzeniu szkolenia przyszłych użytkowników. Kod wg Wspólnego Słownika Kodów Zamówień Publicznych CPV 43. 31. 22. 00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 433122005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: z_d_p@gryfice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach