Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/A/AZP/185/2010

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/A/AZP/185/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, testów i materiałów pomocniczych do laboratoriów jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia - określa załącznik nr 1 do specyfikacji. Ilekroć w dalszej części specyfikacji używany będzie termin odczynniki chemiczne bez bliższego określenia rozumieć przez to należy odczynniki chemiczne, testy i materiały pomocnicze do laboratoriów zgodne z opisem podanym w załączniku nr 1 do specyfikacji. 2. Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań naukowo-badawczych powodującą niejednokrotnie konieczność zmiany odczynników w trakcie ich realizacji - zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia za względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. 3. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zapotrzebowań poszczególnych jednostek organizacyjnych, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Załączniku nr 1. 4. Wykonawca dostarczać będzie odczynniki chemiczne sukcesywnie, stosownie do potrzeb poszczególnych jednostek ZUT - wyszczególnionych w Załączniku nr 6 - do siedziby jednostki organizacyjnej wskazanej w zamówieniu - od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. 5. Termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego odczynnika chemicznego (w dniu dostawy do zamawiającego) nie może być krótszy niż ? okresu określonego przez producenta. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z produktem (na żądanie zamawiającego) dokumentacji (certyfikatu, świadectwa) dopuszczającej wskazane odczynniki chemiczne do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a także karty charakterystyki. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od zamawiającego opakowań po substancjach niebezpiecznych, które były przedmiotem dostawy. 8. Odczynniki chemiczne winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach