Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczyca wraz z zakupem wyposażenia.

Gmina Stara Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 73-112 Stara Dąbrowa, 20
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 5739820, 5739832 , fax. 0-91 5739822
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Dąbrowa
  20 20
  73-112 Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 5739820, 5739832, fax. 0-91 5739822
  REGON: 81168572800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczyca wraz z zakupem wyposażenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczyca wraz z zakupem wyposażenia. Świetlica wiejska położona jest na działce o numerze geodezyjnym 122, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. 1.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. rozbiórkę istniejącego pokrycia, obróbek dachowych, rynien i rur spustowych, łacenia, kominów oraz więźby dachowej; 2. wykonanie konstrukcji więźby dachowej; 3. roboty, mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: - pokrycie dachu na gotowym podłożu 2x papa termozgrzewalna, - wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, - wykonanie elementów odwodnienia dachu; 4. wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką; 5. montaż instalacji odgromowej na dachu budynku oraz wykonania zwodów i połączenia z istniejącym otokiem w złączach kontrolnych; 6.wykonywaniu naprawczej izolacji poziomej zawilgoconych i zasolonych murów ceglanych; 7. montaż sufitów podwieszanych; 8. wykonanie tynków wewnętrznych - uzupełnienia ubytków - bruzd po rozbiórkach ścian i demontażu drzwi, a także gładzi gipsowych; 9.montaż ścianek działowych, obudów konstrukcji wsporczej audytorium oraz kanałów wentylacji mechanicznej; 10. roboty malarskie wewnętrzne; 11.wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu budowlanego metodą BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ); 12. wykonanie robót stolarskich i ślusarskich obejmujących montaż drzwi aluminiowych-montaż okien z PCV z nawiewem-szklonych szkłem zespolonym o współczynniku przenikania ciepła k nie większy niż 1,1W/m2xK; 13. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; 14. wykonanie robót związanych z projektowanym przyłączem energetycznym 0,4 kV oraz instalacją oświetleniową, wewnętrzną instalacją elektryczną, instalacją odgromową i uziemiającą oraz tablicami bezpiecznikowymi; 15.wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wraz z zbiornikiem bezodpływowym; 16. wykonanie nawierzchni drogi, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm; 17. wykonanie ogrodzenia. 1.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót. 1.3.4. Wymagany okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 1.3.5. Niniejsze zamówienie nie obejmuje wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczyca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6500,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. w Stargardzie Szczecińskim Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 73-112 Stara Dąbrowa 20, pokój nr 15 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staradabrowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach