Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego 4 x 2 oraz naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnika siodłowego w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6823032, 0508 055666 , fax. 085 6822357
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Łowcza 4 4
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 6823032, 0508 055666, fax. 085 6822357
  REGON: 05033290900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( 100% własność gminy miejskiej Hajnówka)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego 4 x 2 oraz naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnika siodłowego w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego 4 x 2 oraz naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnika siodłowego w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000,0 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwaracjach ubezpieczeniowych, 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, c)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d)kwotę gwarancji, e)termin ważności gwarancji f)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.; 4.Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 b) i e). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: w PKO BP S.A. Oddział 1 w Hajnówce nr 64 1020 13320000 1702 0204 8601 z dopiskiem Wadium - dostawa ciągnika siodłowego 4 x 2 oraz naczepy z ruchoma podłogą. 6.Zaleca się dołączenie do oferty polecenia przelewu. 7.Zaleca się dołączenie do oferty kopii wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art.46 u.p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłuzony okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puk-hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach