Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia

Gmina Słupia ogłasza przetarg

 • Adres: 96-128 Słupia, Słupia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 315 591 , fax. 468 315 514
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupia
  Słupia 136
  96-128 Słupia, woj. łódzkie
  tel. 468 315 591, fax. 468 315 514
  REGON: 75014851000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku poz. 755 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 2. Gmina Słupia jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia publicznego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Zakres przedmiotu obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 54 punktów poboru energii – oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Słupia. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. wynosi 672 942 kWh. 4. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości Punktów Poboru Energii (PPE), zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. 5. Zamawiający informuje, iż procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny. 6. Zamawiający informuje, iż umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną,. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy /sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ/; 2) formularz cenowy /sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2a do SIWZ/; 3) /jeżeli dotyczy/ zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp /sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ/ lub inne dokumenty udowadniające, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4) /jeżeli dotyczy/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienia publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego /w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach