Przetargi.pl
Dostawę jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 675 75 00 , fax. 42 678 92 68
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Pomorska 251
  92-213 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 75 00, fax. 42 678 92 68
  REGON: 47214755900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.csk.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki - 11 pakietów, zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Załączniku Nr 3 do SIWZ – Parametry techniczne. Pakiet Nr 1: Zestaw transradialny do zabiegów zaawansowanych/powikłanych - Koszulki naczyniowe - dostęp promieniowy Pakiet Nr 2: Cewnik balonowy OTW do PTCA „semi compliant” do zmian krętych Pakiet Nr 3: Sondy do badania echokardiografii wewnątrznaczyniowej Pakiet Nr 4: Sondy do badania echokardiografii wewnątrznaczyniowej IVUS Pakiet Nr 5: Cewniki do litotrypsji wewnątrznaczyniowej zwapniałych zmian naczyniowych Pakiet Nr 6: Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do walwuloplastyki Pakiet Nr 7: Prowadniki typu Amplatz extra stiff Pakiet Nr 8: Koszulki proste z zastawką homeostatyczną dużego kalibru Pakiet Nr 9: Prowadniki teflonowe Pakiet Nr 10: Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej Pakiet Nr 11: Przedłużajacy cewnik prowadzący typu "child in mother"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111710-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Załącznik nr 1 – Formularz oferty; • Załącznik nr 2 – Formularz cenowy; • Załącznik nr 3 – Parametry techniczne • Załącznik nr 4- Oświadczenie • Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu – art. 22a ust. 2 Ustawy; • Załącznik nr 6 – Pełnomocnictwo • Załącznik nr 7- Grupa kapitałowa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach