Przetargi.pl
Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Andrzejów

Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Andrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 92-602 Łódź, Rokicińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 504-255-428
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Andrzejów
  Rokicińska 335
  92-602 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 504-255-428
  REGON: 472272833
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://andrzejow.npx.pl/news.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Andrzejów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Andrzejów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach