Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do obiektów AWF zlokalizowanych w Olejnicy woj. wielkopolskie, gmina Przemęt.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3473554 , fax. 71 347 34 48
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Al. I. J. Paderewskiego 35 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3473554, fax. 71 347 34 48
  REGON: 00032786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do obiektów AWF zlokalizowanych w Olejnicy woj. wielkopolskie, gmina Przemęt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (punktów poboru) określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie Olejnicy, woj. wielkopolskie, gmina Przemęt. Wielkość zamówienia poniżej 200.000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 05.04.2013 r. do godziny 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BPH I Oddz. Wrocław, numer konta: 42 1060 0076 0000 3210 0014 7743, z adnotacją: Wadium Sprawa nr KZ-6 2013. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli w wyznaczonym terminie znajdzie się na podanym wyżej koncie Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pozostałych, wyżej wymienionych formach należy złożyć w oryginale w Kwesturze Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35 (Wielofunkcyjna Hala Sportowa) - pok. nr 32 w godzinach 7.00 -15.00 (do dnia 05.04.2013 r. do godziny 12:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach