Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 643 42 14 , fax. 42 643 45 19
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi
  ul. Dąbrowskiego 113
  93-208 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 643 42 14, fax. 42 643 45 19
  REGON: 20586000600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itc.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Łódź.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Łódź.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach