Przetargi.pl
Dostawa dwóch rodzajów drutu Ag900

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Sowińskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2380200, +48 32 23802316 , fax. +48 32 2316933
 • Data zamieszczenia: 2020-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych
  Sowińskiego 5
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2380200, +48 32 23802316, fax. +48 32 2316933
  REGON: 000027542
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy Sieci

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch rodzajów drutu Ag900
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dwóch rodzajów drutu Ag900: 1: Drut Ag900 fi 1,97 mm (0/+0,01) z6 zwinięty w krąg o średnicy ok 700 mm Krąg: w ilości 1 x 5 kg (± 10%), 2: Drut Ag900 fi 1,72 mm (0/+0,01) z6 zwinięty w krąg o średnicy ok 700 mm Krąg w ilości 1 x 5 kg (± 10%).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14523300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach