Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2020-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze/woda wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) dokumentację: • Inwentaryzacja budowlana obiektu • Określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych dla prawidłowego wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i wielkości źródła ciepła. • Inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania. • Opracowanie projektu budowlanego budowy źródła ciepła, opartego na pompie ciepła powietrze/woda o wydajności minimalnej 40kW. • Opracowanie projektu wykonawczego budowy źródła ciepła i wymiany instalacji centralnego ogrzewania z jej rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku. • Zapewnienie odpowiedniej mocy przyłącza energetycznego. • Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym. • Wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla robót tego wymagających. 2) roboty budowlane: • Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzonego projektu budowlanego i projektu wykonawczego. • Roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. • Przebudowa pomieszczeń na piętrze III w celu wydzielenia pomieszczenia technicznego na potrzeby pompy ciepła. • Doprowadzenie wymaganych instalacji do pomieszczenia technicznego. • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku. • Montaż pompy ciepła powietrze/woda na dachu. • Roboty budowlane towarzyszące przebudowie pomieszczeń i pozostałym robotom budowlanym jak tynkowanie, malowanie, osadzanie drzwi itd. • Wymiana stalowych witryn na witryny PVC spełniające obowiązujące normy cieplne. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt adaptacji istniejącego budynku stanowiący załącznik nr 6 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM (załącznik nr 1 do wzoru umowy), W KTÓRYM ZOSTAŁY OPISANE SZCZEGÓŁY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wpływające na koszt)! 2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują roboty ogólnobudowlane polegające na przebudowie pomieszczeń, wzmocnieniu dachu oraz roboty instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi, osób sporządzających dokumentację techniczną, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 3. W trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający wymaga ciągłej obecności na terenie obiektu kierownika robót sanitarnych. 4. Prace będą prowadzone w użytkowanym budynku. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia - Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach