Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów z terenu Łazisk Górnych uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach, ul. Paprocańska 84-84a wraz z opieką nad nimi w czasie tych przewozów do szkoły i z powrotem

Miasto Łaziska Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 248 000 , fax. 323 248 006
 • Data zamieszczenia: 2020-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łaziska Górne
  pl. Ratuszowy 1
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 323 248 000, fax. 323 248 006
  REGON: 27625760100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laziska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów z terenu Łazisk Górnych uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach, ul. Paprocańska 84-84a wraz z opieką nad nimi w czasie tych przewozów do szkoły i z powrotem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dowozu i odwozu 2 uczniów niepełnosprawnych z Łazisk Górnych uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach, ul. Paprocańska 84-84a wraz z opieką nad nimi w czasie tych przewozów do szkoły i z powrotem. Ilość km do przejechania w jedną stronę–około 25–czyli w ciągu dnia około 50 km. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostarczenie środka transportu do początku trasy i transport po zakończeniu trasy przy założeniu, że punktem początkowym i końcowym trasy jest przystanek, z którego zostanie zabrany/odwieziony pierwszy uczeń. Koszty dojazdu do pierwszego przystanku z bazy Wykonawcy oraz koszty powrotu pojazdu z ostatniego przystanku do bazy „Wykonawcy” nie są opłacane.Przewóz będzie odbywał się w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych tj. nie wcześniej niż od 18 stycznia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku.Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych tj. ferii zimowych i letnich, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.W przypadku dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych np. takich jak dni egzaminów, rekolekcji dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców. W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych Wykonawca zapewni odwóz ucznia we wcześniejszych godzinach ustalonych z rodzicem dziecka niepełnosprawnego lub bezpośrednio z dyrekcją szkoły.W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły polegającego na zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w związku z pandemią, epidemią, klęską żywiołową dowóz nie będzie realizowany np. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Dowóz nie będzie realizowany w czasie absencji wszystkich uczniów niepełnosprawnych, spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną.Dowóz nie będzie realizowany w czasie absencji wszystkich uczniów niepełnosprawnych, spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną. Niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. W tym przypadku Wykonawca zapewnia dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, a rodzic będzie zobowiązany z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem, poinformować telefonicznie o zapewnieniu takiego dowozu Zamawiającego oraz Wykonawcę. Szacunkowa liczba dni dowozu uczniów niepełnosprawnych wynosi od stycznia do czerwca 2021r.- 115 dni. Ilość dni dowozu liczona jest od dnia 18 stycznia 2021r.do 25 czerwca 2021r. i może ulec zmianie, gdy uczniowie niepełnosprawni np. będą realizowali nauczanie zdalnie od 18 stycznia 2021r. w przypadku zawieszenia zajęć lekcyjnych spowodowanych przedłużającą się pandemią COVID-19 lub epidemią, wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej itp. Podana liczba dni dowozu nie może być traktowana jako ostatecznie zdefiniowana. Została podana po to, by podać wykonawcom całkowitą liczbę dni dowozu w roku szkolnym 2020/2021. Rozkład jazdy pojazdu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkoły będzie podany Wykonawcy w ostatnim tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego. „Wykonawca” zapewnia pojazd z kierowcą oraz opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu i odwozu ze szkoły. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia podany w specyfikacji i ogłoszeniu o zamówieniu został określony z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują załączniki do specyfikacji: Przedmiot zamówienia oraz Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca winien wykazać, że posiada odpowiednią licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym, 2) lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 3) lub taksówką wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy j.w. Zezwolenia lub licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 11 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem który zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie Wykonawca winien złożyć w formie pisemnej i dostarczyć w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego, do Kancelarii Ogólnej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ponadto do oferty należy dołączyć: 1. Formularz oferty – do oferty należy załączyć przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, (grupy podmiotów określanej jako konsorcjum lub przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo wraz z ofertą w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie albo umowę spółki cywilnej lub wyciąg z umowy spółki cywilnej w zakresie reprezentacji spółki (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę) z której będzie wynikało prawo do reprezentacji w postępowaniu albo reprezentacji w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach