Przetargi.pl
Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Rokicka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 328 372 , fax. 585 328 372
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.
  ul. Rokicka
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 585 328 372, fax. 585 328 372
  REGON: 19247119900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy. Drut używany będzie do wiązania (belowania) sprasowanych surowców wtórnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - dostawa drutu w okresie 12 m-cy w ilości szacunkowej 50.000 kg, - przekrój / średnica drutu - 3,5 mm, - wytrzymałość na zrywanie w przedziale - 350-410 N/mm2, - drut miękko odpuszczany, - żarzony, - nasączony olejem na całej powierzchni, Dostawa drutu: - w dużych kręgach o średnicy zewnętrznej ok. 60-70 cm i ciężarze kręgu około 250 kg. - na paletach Euro, po 4 kręgi na palecie, zabezpieczone np. folią na czas transportu, - kręgi zapakowane metodą zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu oraz przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 6 m-cy, - rolki powinny być powiązane drutem / pospinane taśmami stalowymi na obwodzie min. w 3 miejscach, - w jednorazowej dostawie od minimum 10.000 kg do maximum 22.000 kg, - odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A we wskazane przez Zamawiającego miejsce, - odbywać się będzie na podstawie kompletu niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego drutu, przekazanych Zamawiającemu przed rozładunkiem a zawierających świadectwo jakości z takimi parametrami jak: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę oraz wagę palety z ładunkiem, - wymagana jest z uwzględnieniem awizacji terminu dostawy (telefonicznie oraz poprzez wiadomość elektroniczną) na min. 24 godziny przed planowaną dostawą. Zamawiający zastrzega, że podana ilość przedmiotu zamówienia jest orientacyjną i zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu do max. 15%). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odesłania na koszt Wykonawcy drutu uszkodzonego w trakcie załadunku i transportu do siedziby Zamawiającego. W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół uszkodzenia wraz z dokumentacją fotograficzną, a uszkodzone rolki drutu odesłane bezpośrednio do Wykonawcy, jego transportem wraz z korektą ilości drutu w dostawie. Zaoferowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jest stała i niezmienna przez cały czas trwania umowy. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Czas realizacji zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiającego nie może przekroczyć 5 dni kalendarzowych od czasu złożenia zamówienia. Wymagana gwarancja dla przedmiotu zamówienia to 12 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia jednostkowego do magazynu Zamawiającego. Rozładunek dostarczonego towaru jest obowiązkiem Zamawiającego i odbywa się przy użyciu jego sprzętu, pod nadzorem przedstawiciela Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44333000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ-IDW.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach