Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Kosakowo w 2020 r.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Kosakowo w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Kosakowo w 2020 roku W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Przygotowanie podłoża, obsadzenie i utrzymanie roślinności sezonowej w gazonach, kwiatonach i w gruncie na terenie Gminy Kosakowo. W okresie wegetacji Wykonawca uzupełnia niedobory roślinności spowodowane zniszczeniem, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi. 2) Utrzymanie i pielęgnacja obsadzonych roślinnością sezonową gazonów, kwiatonów i powierzchni w gruncie, objętych niniejszym zamówieniem, obejmuje: odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie nawozami wieloskładnikowymi i dosadzanie brakujących roślin. 3) Utrzymanie i pielęgnacja rabat obsadzonych roślinnością wieloletnią, krzewami, trawami, różami w zakresie niniejszego zamówienia dotyczy odchwaszczania, nawożenia nawozami wieloskładnikowymi, spulchnianie podłoża, usuwanie zaschłych liści i obumarłych części roślin, pielęgnacyjnego przycinania i ograniczanie ekspansji w miejscach nadmiernego rozrostu. 4) Pielęgnacja drzew i krzewów 5) Pielęgnacja i utrzymywanie terenów zieleni o łącznej powierzchni 203 590 m2, polegającej na koszeniu trawy w pasach drogowych dróg gminnych, na zjazdach z tych dróg w drogi boczne w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa oraz na innych terenach zieleni na których utrzymywany jest trawnik. 6) Wywóz i zagospodarowanie biomasy i innych odpadów Wykonawca organizuje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca (każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia – Załącznik nr 13 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach