Przetargi.pl
Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby biura KZK GOP.

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-053 Katowice, ul. Barbary
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32)7438401 , fax. (32)2519745
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  ul. Barbary 21A
  40-053 Katowice, woj. śląskie
  tel. (32)7438401, fax. (32)2519745
  REGON: 271523831
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby biura KZK GOP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja stanowiskowa urządzeń: 1.1 – TYP A -Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 (7 szt.); 1.2 – TYP B - Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 z profesjonalnym finiszerem (1 szt.); 1.3 - TYP C - Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 (7 szt.); 1.4 - TYP D - Wydajna drukarka monochromatyczna A4 (2 szt.). 2. Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wymagana jest dostawa oraz instalacja stanowiskowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych we wskazanych pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie dostarczone drukarki i urządzenia wielofunkcyjne muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży i być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. 4. Wymagany okres gwarancji na wszystkie urządzenia zgodny z okresem gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, jednak nie mniej niż 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232110-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt IV.6.2 niniejszego ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach