Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8252031 w. 355, 356 , fax. 022 8252031 w. 355
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 27 27
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8252031 w. 355, 356, fax. 022 8252031 w. 355
  REGON: 00029807000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 pakietów (części). 3. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia), zawierającym minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu (załącznik nr 2A - 2I do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnowowiejski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach