Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu AGD i RTV na potrzeby RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223720260, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223720260, , fax. -
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl, www.bialystok.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu AGD i RTV na potrzeby RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu AGD i RTV na potrzeby RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych.2.Wszystkie zaoferowane produkty powinny posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 8 do SIWZ. 4. Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisania zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, nie gorsze od produktów opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wycenie ofertowej. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39710000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz zobowiązania ofertowego - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Wycena ofertowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ- jeśli dotyczy d) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 oraz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert - Załącznik nr 5 do SIWZ e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osób podpisujących zobowiązanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach