Przetargi.pl
Wydruk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR formularzy systemowych dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5950050; 5950001 , fax. 022 8602903; 6361677,3185411
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Al. Jana Pawła II 70
  00-175 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5950050; 5950001, fax. 022 8602903; 6361677,3185411
  REGON: 01061308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydruk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR formularzy systemowych dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „Zamawiający”) formularzy systemowych dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, na które składają się następujące formularze: 1.1. Formularz formatu A6 o gramaturze 170g/m2, dwustronny, druk czarny z wyjątkiem logo Agencji (kolor zielony) – 14 740 800 sztuk; 1.2. Formularz formatu A4 o gramaturze 80g/m2, dwustronny, druk czarny z wyjątkiem logo Agencji (kolor zielony) – 3 124 000 sztuk. 2. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści, szaty graficznej, formatu formularzy, rodzaju druków i ilości zamawianych formularzy oraz zmiany adresów miejsc, do których mają zostać dostarczone formularze. 4. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze Umowy wraz z załącznikami, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79824000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku - 45 1130 1062 8000 0000 0002 8175, z dopiskiem na przelewie: „wadium w postępowaniu na Wydruk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR formularzy systemowych dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń”. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium należy umieścić w osobnej kopercie. Koperta zawierająca oryginał dokumentu wadium powinna być umieszczona w kopercie z ofertą albo opisana „wadium w postępowaniu na „Wydruk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR formularzy systemowych dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń”” i złożona odrębnie. 5. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o zwrot wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.arimr.gov.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach