Przetargi.pl
Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów papierniczych

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 1a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 647 34 44 , fax. 0-61 647 34 41
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
  ul. Młyńska 1a 1a
  61-729 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 647 34 44, fax. 0-61 647 34 41
  REGON: 30070597800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów papierniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Dostawa materiałów papierniczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego papieru do kserokopiarek i drukarek, którego dokładny wykaz określający rodzaj i ilość zawiera załącznik nr 2 (formularz cenowy) do niniejszej SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień - CPV: CPV - 30197630-1 papier do drukowania, CPV - 30197644-2 papier kserograficzny. 4. Określone w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ ilości możliwego do zamówienia papieru zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych materiałów z zachowaniem cen jednostkowych i z tego tytułu nie przysługuje wykonawcy żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt kompletną partię dostawy do siedziby Zamawiającego (magazyn sądowy - pomieszczenie piwniczne) po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 6. Zamówienie na dostawę, zawierające wyszczególnienie asortymentu i ilości będzie przesyłane do Wykonawcy za pośrednictwem faksu w godzinach pracy Sądu tj. pomiędzy 8.00 a 16.00. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania. 7. Zamawiający przewiduje, że zamówienia składane będą nie częściej niż raz na dwa tygodnie. 8. Wykonawca przekaże całą partię papieru zgodnie z wykazem rodzajowym i w jakości odpowiadającej zobowiązaniom ustalonym w ofercie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego, iż zaoferowane materiały papiernicze odpowiadają wymogom jakościowym określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy. 10. Zamawiający może odmówić odbioru towaru niezgodnego co do ilości i rodzaju z zamówieniem. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 11. Za ujawnione wady dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do jego wymiany, na własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. 12. Zamawiane ilości poszczególnych materiałów papierniczych mogą się różnić o 20% w stosunku do ilości wskazanych w formularzu cenowym, z zastrzeżeniem że kwota za realizację całości przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty ceny oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: - 3.000,00 zł. (słownie: trzytysiącezłotych 00/100 gr), Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 27 1060 0076 0000 3210 0013 8507 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do osoby wskazanej w pkt XIII.3 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach