Przetargi.pl
dostawa czasopism i baz danych 2020

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa czasopism i baz danych 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa czasopism i baz danych 2020. Zamówienie zostało podzielone na 5 części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 4 300.00 zł Zadanie nr 2 - 900.00 zł Zadanie nr 3 - 10 000.00 zł Zadanie nr 4 - 1 500.00 zł Zadanie nr 5 - 2 500.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ na każdą cześć należy złożyć osobny formularz ofertowy Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie–podpisuje pełnomocnik. Formularz cenowy – załącznik nr 2 na każdą cześć należy złożyć osobny formularz cenowy Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie–podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie o niewykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ na każdą cześć należy złożyć osobne oświadczenia Oświadczenie o spełnianiu warunków: jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie–podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie o niewykluczeniu: jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z wykonawców. oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 3a do SIWZ (Jeżeli dotyczy, dla każdej części osobno) oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3b (Jeżeli dotyczy, dla każdej części osobno) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik nr 5 (Jeżeli dotyczy, dla każdej części osobno) dowód wniesienia wadium pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach