Przetargi.pl
"Dostawa Cyklometru z monitorowaniem pO2, pCO2, zapisem EKG. "

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 489 742 , fax. 746 489 746
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  ul. Sokołowskiego 4
  58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746 489 742, fax. 746 489 746
  REGON: 89004744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa Cyklometru z monitorowaniem pO2, pCO2, zapisem EKG. "
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cyklometr z monitorowaniem pO2, pCO2 zapisem EKG - szt. 2 Wymagania : System do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej w wersji z 2 stanowiskami treningowymi. Skład systemu 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej dla 1-16 stanowisk – 1 kpl. Parametry minimalne: - procesor Intel Core i5, - 4 GB RAM, - 1 TB HDD. 2. Monitor LCD min. 24” – 1 szt. 3. Monochromatyczna drukarka laserowa – 1 szt. 4. Rower rehabilitacyjny – 2 szt. 5. Bezprzewodowe moduły EKG do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej – 2 szt. 6. Zbiorcza ładowarka do bezprzewodowych modułów EKG – 1 szt. 7. Urządzenie do bezpiecznego zasilania systemów medycznych z jednofazowej sieci elektrycznej – 1 szt. 8. Biurko komputerowe – 1 szt. Funkcjonalność systemu do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej 1. Bezprzewodowa komunikacja z systemem nadzorującym oraz sterowanie rowerami rehabilitacyjnymi 2. Bezprzewodowa transmisja sygnału EKG z pacjenta do systemu nadzorującego 3. Automatyczne kojarzenie bezprzewodowego modułu EKG z dowolnym rowerem rehabilitacyjnym w ramach oferowanego systemu 4. Możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny 5. Programowanie treningów: interwałowych, ze stabilizacją akcji serca, z programowym narastaniem i obniżaniem obciążenia, ustalanie punktów pomiaru ciśnienia krwi oraz kombinacje powyższych 6. Możliwość automatycznego tworzenia treningów z wykorzystaniem szablonów wraz z możliwością ich późniejszej modyfikacji 7. Możliwość tworzenia własnych szablonów treningu 8. Możliwość edycji treningu w czasie jego trwania 9. Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny 10. Monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 20 – 200 ud./min. 11. Prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu 12. Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG 13. Możliwość ręcznego dodawania zdarzeń EKG w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu 14. Możliwość podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu 15. Możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu 16. Indywidualne przydzielanie limitów mocy dla każdego pacjenta 17. Indywidualne przydzielanie limitów tętna dla każdego pacjenta – możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy przekroczenia tętna 18. Monitorowanie alarmu przekroczenia zadanego limitu tętna 19. Wyświetlanie planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta 20. Możliwość rozpoczęcia treningu przez personel medyczny lub pacjenta 21. Archiwizowane dane pacjenta, min.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wzrost, waga, wiek, przyjmowane leki 22. Archiwizacja badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis 2 odprowadzeń EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu 23. Ocena treningu wg skali Borga, możliwość wyboru skali 10- lub 20-stopniowej 24. Automatyczne wyliczanie wskaźnika BMI z podanych wartości 25. Możliwość zastosowania kart chipowych do szybkiej identyfikacji pacjentów i inicjalizacji treningu 26. Możliwość zakładania kart pacjentów przy użyciu kart chipowych NFZ 27. Wzmacniacz sygnału EKG 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz 28. Program i instrukcja obsługi w języku polskim Rowery rehabilitacyjne 1. Bezprzewodowa współpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitacji kardiologicznej 2. Możliwość późniejszej rozbudowy – wyposażenia cykloergometru w miernik automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 3. Automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia 4. Moc cykloergometru w zakresie min. 10 – 950 W 5. Elektromagnetyczny system hamowania 6. Zakres obrotów w zakresie min. 30 – 160 obr./min. 7. Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie min. 30 – 160 obr./min. 8. Masa roweru do 50 kg 9. Pionowa regulacja siodełka 10. Wbudowany czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ 11. Pulpit sterujący z wyświetlaczem graficznym LCD 12. Sygnalizacja graficzna komunikatów dla pacjenta, min.: przyspiesz (za małe obroty), zwolnij (za duże obroty), właściwe obroty 13. Dopuszczalna masa pacjenta do 150 kg 14. Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego 15. Zasilanie 230 V, 50 Hz 16. Program i instrukcja obsługi w języku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach