Przetargi.pl
„Remont ulicy Konopnickiej”

Gmina Pieszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8365487, 8365488 , fax. 748 367 230
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pieszyce
  ul. Kościuszki 2
  58-250 Pieszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8365487, 8365488, fax. 748 367 230
  REGON: 89071784600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pieszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont ulicy Konopnickiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu ulicy Konopnickiej w Pieszycach. Lokalizacja inwestycji: działka nr 631 obręb Środkowe w Gminie Pieszyce. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie pasa pieszo-jezdnego z kostki betonowej w granicach działki drogowej (o szerokości 9,00-9,40 m) na długości ok. 102m. Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 5,5m z kostki betonowej szarej z pochyleniem poprzecznym jednostronnym o wartości 2% w kierunku wpustów kanalizacji deszczowej wzdłuż których należy obniżyć dwa rzędy kostki; pozostałe powierzchne do granic nieruchomości wykonać z kostki betonowej czerwonej, pochylenie należy dostosować do istniejących rzędnych wejść oraz wjazdów na posesje. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 11 do SIWZ), STWiOR (załącznik nr 13 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ) Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - organizację zaplecza budowy - uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót - koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku - pomiary geodezyjne, w tym powykonawczy. - działanie Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia. - odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej (w razie konieczności) - organizację ruchu zastępczego i docelowego. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem 2.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących przy realizacji przedmiotu zamówienia – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 1666, z późn. zm.) – następujące czynności: 1) wykonywanie prac fizycznych - pracownicy fizyczni i wykonujący prace proste przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie, tj. czynności, które wymagają podstawowych umiejętności i wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac fizycznych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi, 2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym - operatora/ów i montera/ów maszyn i urządzeń, tj. czynności wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub za pomocą zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów zgodnie z normami i metodami montażu. Wykonywanie zadań wymaga odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń, - z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne. 2.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2.3 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 1) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w ust. 1.1 pkt.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 1.3.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia podwykonawców, o których mowa w ust. 1.1 pkt. 1) 1.3.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji Zamawiający na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1. Wezwanie może dotyczyć także dalszych podwykonawców zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy Pzp. Oświadczenie złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego winno być aktualne na dzień jego złożenia. W razie nie złożenia stosownego oświadczenia lub złożenie oświadczenia na podstawie którego Zamawiający w myśl art. 36ba ust. 2 zweryfikuje negatywnie podwykonawcę/dalszego podwykonawcę nie zostanie on dopuszczony do realizacji zamówienia. 1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w ust.1.1 pkt. 1) dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.1. pkt. 1) 1.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ust.1.1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 1.6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 1.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 1.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 1.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.10. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy (dotyczy m.in. konsorcjum), zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału łub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach