Przetargi.pl
Popowodziowe przywrócenie prawidłowego przekroju poprzecznego koryta potoku Klikawa w km 8+950-9+100 oraz potoku Wyżnik w km 0+000 – 0+950 wraz z remontem ubezpieczeń brzegowych na terenie miejscowości Lewin Kłodzki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Popowodziowe przywrócenie prawidłowego przekroju poprzecznego koryta potoku Klikawa w km 8+950-9+100 oraz potoku Wyżnik w km 0+000 – 0+950 wraz z remontem ubezpieczeń brzegowych na terenie miejscowości Lewin Kłodzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Popowodziowe przywrócenie prawidłowego przekroju poprzecznego koryta potoku Klikawa w km 8+950-9+100 oraz potoku Wyżnik w km 0+000 – 0+950 wraz z remontem ubezpieczeń brzegowych na terenie miejscowości Lewin Kłodzki W wyniku przepływu wód roztopowych oraz kolejnych wezbrań oraz upływu czasu koryta potoków: Klikawa w km 8+950 – 9+100 i Wyżnik w km 0+00 – 0+950 uległy degradacji i obniżeniu dna oraz utworzyły się w nich odkłady rumoszu rzecznego. Skarpy potoków porosły drzewami i krzewami. W wyniku powyższego również budowle regulacyjne na obu ciekach uległy degradacji, a część z nich jest zniszczona. Stan powyższy może stanowić zagrożenie dla budynków mieszkalnych w miejscowościach położonych wzdłuż koryta cieku . Przedmiotowe zadanie ma na celu wykonanie remontu istniejących zniszczonych umocnień brzegowych i zapewnienie stabilności oraz trwałości zabudowy brzegowej oraz oczyszczenie koryta cieku z porostów i nanosów rumoszu rzecznego w celu przywrócenia pierwotnej przepustowości koryta. Do realizacji powyższego celu projekt przewiduje: • wycinkę drzew i krzewów , • udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie odsypisk rumoszu, • oczyszczenie i naprawę murów brzegowych, • zahamowanie degradacji i erozji istniejącej zabudowy regulacyjnej . Prace realizowane będą w km 8+950 – 9+100 potoku Klikawa i w km 0+00 – 0+950 potoku Wyżnik w m. Lewin Kłodzki na lewym i prawym brzegu potoków, będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: • zał. nr 03 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; • zał. nr 04 do SIWZ – Tabela Przedmiaru Robót; • zał. nr 05 do SIWZ – Rysunki; • zał. nr 06 do SIWZ – Opis techniczny; 3.1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1. Potok Klikawa w km 8+950 – 9+100; • remont muru prawostronnego na długości 51 m polegający na rozebraniu części zniszczonych i odbudowie ich z zachowaniem istniejących parametrów, • oczyszczenie koryta potoku z odkładów rumoszu na dł. 100 m w km 8+950 – 9+050, • remont dna koryta potoku w formie uzupełnień bruku kamiennego o pow. 80 m2, bruk grubości 25cm na podbudowie z betonu C25/30 wraz ze spoinowaniem, 2. Potok Wyżnik w km 0+00 – 0+950; • wycinka drzew i porostów w km 0+00 – 0+950, • oczyszczenie koryta potoku z nanosów rumoszu i korekta obecnej trasy z przywróceniem biegu potoku do swojej działki na odc. jak wyżej, • remont umocnień lewego brzegu koryta potoku poprzez wykonanie muru brzegowego betonowego z okładziną kamienną o wys. 1,7 m i dł. 60 m posadowionego na fundamencie o wymiarach 0,6 x 1,0 m, • remoncie ubezpieczeń brzegu lewego polegającego na wykonaniu okładziny kamiennej na sucho grub. 0,5 m pojedynczą warstwą na długości 45 m pasem 1,2 m po skarpie opartej w dnie na fundamencie kamiennym o wymiarach 1,0 x 0,5 • roboty betonowe wykonywać z betonu C-25, • spoiny wykonać płaskie cofnięte od lica okładziny kamiennej o 1cm. Lokalizacja oraz szczegóły konstrukcyjne umocnień zamieszczono w części rysunkowej niniejszego projektu. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: min 12 miesięcy (kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 6 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy: a) Załącznik nr 1a do formularz ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, (Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej); b) Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia (jeżeli dotyczy); c) Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, d) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, e) Załącznik nr 1e do formularz ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. Wyceniona „Tabela Przedmiaru Robót; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach