Przetargi.pl
Dostawa bonów żywieniowych (papierowych) dla pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 49
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7225385 w. 36 , fax. 095 7225385
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.
  ul. Teatralna 49 49
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7225385 w. 36, fax. 095 7225385
  REGON: 21052365200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów żywieniowych (papierowych) dla pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych (talonów) w formie papierowej w następujących ilościach i nominale: Lp. Przedmiot zamówienia Ilość sztuk Wartość w zł bon o nominale 10 zł 27.588 275.880,00 na kwotę łącznie : 275.880,00zł zamawiane partiami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania bonów żywieniowych w formie karty elektronicznej. Dostarczone bony żywieniowe winny posiadać termin ważności nie krótszy niż 6 m-cy od dnia dostawy bonów żywieniowych. Z tytułu realizacji bonów, okaziciel bonów ani sam Zamawiający nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania dostawy bonów do wartości kwoty 275.880,00 zł, Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza możliwości zwiększenia lub zmniejszenie ilości dostawy bonów do 20 % przedmiotu zamówienia. Zamawiający winien mieć możliwość realizacji bonów żywieniowych w punktach handlowych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. Bony zamawiane będą partiami, co miesiąc - w 12 partiach: Począwszy od miesiąca stycznia 2013 do grudnia 2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość punktów handlowych realizujących bony w granicach administracyjnych miast Gorzowa Wlkp.
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuo-gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach