Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7631130 w. 235 , fax. 095 7633294
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 095 7631130 w. 235, fax. 095 7633294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie. Przedmiotem robót budowlanych jest budowa kanalizacji na podstawie dokumentacji budowlanej w tym: 1) Kolektor kanalizacji i przepompowni głównej z miejscowości Brzoza do miejscowości Piastowo i dalej do Strzelec Krajeńskich wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piastowo. a) Projekt budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce Krajeńskie (odcinki B5-PG4; KS4.3; KS4.3; KS4.1; SR4 - S1istn.) zakłada wykonanie: - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn200 o długości 219 mb; - studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dn 1200 - 5szt; - studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dn 1000 - 3szt; - tłoczni ścieków PG-4 b) Projekt budowy kolektora kanalizacji sanitarnej i przepompowni głównej z m. Brzoza do m. Piastowo wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Piastowo zakłada wykonanie: - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn 200 o długości 1032,0mb; - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn 160 o długości 52 mb; - studni kanalizacyjnych dn 1200 - 19szt; - studni kanalizacyjnych dn 600 - 17szt; - studzienek inspekcyjnych z PP dn 425 - 4szt; - kanalizacji tłocznej ścieków z rur PE100 SDR17 PN10 dn 125 o długości 3396,5mb; - tłoczni ścieków PG-2 - studni dn 1200 uzbrojonych w armaturę czyszczakową - 6kpl;; - montaż na sieci zaworów odpowietrzających - 5 kpl; - montaż studzienki rozprężnej dn 1000- 1kpl; 2) Projekt budowy kolektora kanalizacji sanitarnej z m. Żabicko do m. Bobrówko wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Żabicko zakłada wykonanie: - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn200 o długości 1348,02mb; - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn160 o długości 167,61 mb; - studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dn 1200 - 22szt; - studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dn 600 - 47szt; - studzienek inspekcyjnych z PP dn 425 - 30szt; - kanalizacji tłocznej ścieków z rur PE100 SDR17 PN10 dn 110 o długości 2583,0mb; - tłoczni ścieków PG-15 - studni dn 1200 uzbrojonych w armaturę czyszczakową - 4kpl; - montaż na sieci zaworów odpowietrzających - 1 kpl; - montaż studzienki rozprężnej dn 1000 - 1kpl; 3) Projekt budowlany głównej przepompowni ścieków w miejscowości Długie wraz z kolektorem tłocznym z miejscowości Długie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzelce Kraj. zakłada wykonanie: - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn200 o długości 552,72mb; - studni dn 1200 uzbrojonych w armaturę czyszczakową - 20kpl; - igłofiltry - 530szt; - kanalizacji tłocznej ścieków z rur PE100 SDR13,6 PN12,5 dn 160 o długości 11467,06mb - tłoczni ścieków PS-1 - studni dn 1500 - 5szt. - komory rewizyjne dn 1200 - 61szt. - komory odpowietrzające dn. 1200 - 16szt. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale XXVIII. Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 49 8362 0005 0399 1819 2000 0020 w Banku: Lubusko - Wielkopolski Bank Spółdzielczy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzelce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach