Przetargi.pl
dostawa baterii, filtrów, materiałów sanitarnych, żarówek, świetlówek, zapłonników, czujek ppoż, zamków do drzwi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324291000, 4291288 , fax. 324 291 225
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0324291000, 4291288, fax. 324 291 225
  REGON: 27278032300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa baterii, filtrów, materiałów sanitarnych, żarówek, świetlówek, zapłonników, czujek ppoż, zamków do drzwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa baterii, filtrów, materiałów sanitarnych, żarówek, świetlówek, zapłonników, czujek ppoż, zamków do drzwi. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 6 części tzw. pakiety, z których każdy stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). Oferta musi być kompletna, w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31532920-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1. do oferty - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 2.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i oświadczenie potwierdzające gotowość wykonawcy do przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej. Oświadczenia zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 3.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach