Przetargi.pl
Stanowisko dydaktyczno-badawcze z zakresu robotów autonomicznych i współpracujących. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/71/AC.

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322371334 , fax. 322371334
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322371334, fax. 322371334
  REGON: 00000163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stanowisko dydaktyczno-badawcze z zakresu robotów autonomicznych i współpracujących. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/71/AC.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnie zintegrowanego stanowiska dydaktyczno-badawczego z dziedziny bezzałogowych platform mobilnych, współpracujących ze sobą i wykazujących podwyższony stopień autonomii. 2. CPV: 42997300-4 Roboty przemysłowe. 3.Termin wykonania całości zamówienia: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:. Zamawiający dokona montażu stanowiska (rozłożenie maty podłogowej, zawieszenie siatki zabezpieczającej przestrzeń roboczą, montaż kamer na wysięgnikach pod sufitem) w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę. Następnie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o możliwości uruchomienia i kalibracji systemu oraz przeprowadzenia szkolenia. W terminie kolejnych 30 dni od powiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i kalibracji systemu oraz przeprowadzenia szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42997300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną