Przetargi.pl
Dostawa autobusu do dowozu dzieci i młodzieży do szkół w gminie Gródek nad Dunajcem

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza przetarg

 • Adres: 33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4401035 , fax. 18 4401035 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
  Gródek nad Dunajcem 54 54
  33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 18 4401035, fax. 18 4401035 w. 20
  REGON: 00053502000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu do dowozu dzieci i młodzieży do szkół w gminie Gródek nad Dunajcem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Dostarczony pojazd powinien posiadać następujące parametry: - Ilość miejsc - min. 22 miejsca siedzące oraz miejsce dla kierowcy - koła z oponami zimowymi na felgach stalowych - 1 komplet. Ponadto w ramach zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu 1 komplet kół z oponami letnimi na felgach stalowych - półki nad siedzeniami (na tornistry) - pojazd wyposażony w dźwiękowy sygnał otwarcia drzwi oraz cofania, b) Zużycie paliwa: nie więcej niż 13,8 l/100 km w cyklu miejskim, nie więcej niż 8,3 l/100 km w cyklu pozamiejskim, nie więcej niż 10,3 l/100 km w cyklu mieszanym c) Pojazd spełnia normy EURO 5 Normy emisji zanieczyszczeń nie przekraczają w warunkach standardowych następujących ilości: Cząstki stałe 0,001 g/kWh, Toksyczność E1* 2005/55*2008/746 Dwutlenek węgla CO2 0,023 g/kWh, Węglowodory CH 0,004 g/kWh, Tlenek azotu NO 1,792 g/kWh d) Wykonawca zapewni następujące minimalne okresy gwarancji : minimum 24 miesiące bez limitu km na silnik i podzespoły mechaniczne, Minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą minimum 12 lat na perforację nadwozia, e) Pojazd zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i gotów do jazdy. Dostarczony pojazd powinien zostać zarejestrowany na Zamawiającego oraz posiadać minimum roczne ubezpieczenie OC i AC. Miejsce odbioru - siedziba zamawiającego. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 3 do specyfikacji - opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach