Przetargi.pl
Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych, kultur mikrobiologicznych oraz odczynników izotopowych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6623220 , fax. 012 6374500
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  ul. Smętna 12 12
  31-343 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6623220, fax. 012 6374500
  REGON: 00032594300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.if-pan.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Farmakologii PAN - instytucja naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych, kultur mikrobiologicznych oraz odczynników izotopowych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych, kultur mikrobiologicznych oraz odczynników izotopowych zwanych dalej produktami do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w XXI częściach. Wykaz produktów dla każdej części zawarty jest i oznaczony od I do XXI. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. W każdej części dostawa będzie realizowana partiami. Zamawiający przewiduje w każdej części dostawę dwa razy w miesiącu. Dostawa partii będzie zamawiana pisemnie w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed wymaganym dniem dostawy, z podaniem listy produktów i ich ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawiera Załącznik A - Wykaz produktów (arkusz kalkulacyjny). Zamawiający tam, gdzie podał nazwy producentów, numery katalogowe wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych wymaganego produktu, konfekcjonowania, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty - dopuszcza produkty równoważne. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktu równoważnego, Wykonawca powinien wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie wymagań, Wykonawca przedłoży do oferty dokumenty, którymi w rozumieniu Zamawiającego jest certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny. Specyfikacja produktu proponowanego (równoważnego) w ofercie przez Wykonawcę, powinna zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z produktem opisanym przez Zamawiającego. Certyfikat analizy powinien zostać przedłożony w języku polskim lub tłumaczony na język polski i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji itp. Ilość dostarczanych produktów w każdej części może ulec zmniejszeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337930005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.if-pan.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach