Przetargi.pl
Dostawa asortymentu do operacji okulistycznych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-276 Białystok, M. Skłodowskiej - Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 831 83 88 , fax. 85 831 86 91
 • Data zamieszczenia: 2018-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
  M. Skłodowskiej - Curie 24A
  15-276 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 831 83 88, fax. 85 831 86 91
  REGON: 28861000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa asortymentu do operacji okulistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider). 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, w terminie składania ofert. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczenia przez wykonawcę, jest aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA! Złożenie oświadczenia wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., zgodnie z poniższymi zasadami: a) Wykonawca wypełnia oświadczenie, tworząc dokument elektroniczny. UWAGA! Zamawiający każdorazowo udostępnia wzór formularza w formie edytowalnej w formacie .doc lub .docx. dedykowany do poszczególnych postępowań. Zaleca się wypełnienie udostępnionego oświadczenia i utworzenie na jego podstawie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może również korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. b) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego „oświadczenia”, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. c) podpisany dokument elektroniczny powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. d) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniu. e) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą aplikacji do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Nadając nazwę oświadczeniu należy stosować następujący schemat: oświadczenie_(nr postępowania)_(oznaczenie_Wykonawcy), np. oświadczenie_1-2018_USKwB. Uwaga: za oznaczenie Wykonawcy Zamawiający rozumie nazwę Wykonawcy lub dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy np. nazwa skrócona (nazwę: „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku” można uprościć do oznaczenia: „USKwB”, „USK_w_Białymstoku”, „USK” itp.). f) datą przesłania oświadczenia będzie potwierdzenie dostarczenia pliku poprzez wyświetlenie potwierdzenia wysyłki w aplikacji do przesyłania dokumentów oraz z serwera pocztowego Zamawiającego. g) obowiązek złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również oświadczenia składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach