Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół Samorządowych ogłasza przetarg

 • Adres: 19-330 Stare Juchy, ul. Mazurska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 199 026
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Samorządowych
  ul. Mazurska 11
  19-330 Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 199 026
  REGON: 51089229700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssstarejuchy.szkolna.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – 7 pakietów. Szczegółowy zakres każdego pakietu określa Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na wymienione produkty na okres roku szkolnego 2019/2020. Ilości stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Wielkość każdorazowej dostawy, ilość i termin Zamawiający poda telefonicznie lub faxem. Dostawa zamówionego towaru wraz z fakturą wymagana jest w terminie 4 dni od daty złożenia zmówienia. Znakowanie dostarczanych artykułów spożywczych musi zapewnić ich identyfikowalność. Dostawca musi funkcjonować zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa żywnościowego. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środków spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie przydatności do spożycia produkt zostanie zwrócony do dostawcy. Warunki transportowe artykułów spożywczych muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP oraz GAP (do wglądu na życzenie Książeczka Stanu Sanitarnego Pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy). Użyte w pakietach nazwy własne (towaru lub producenta) oznaczają, że oferowany produkt powinien być równoważny do wskazanych, tzn. powinien posiadać porównywalną wartość odżywczą i energetyczną oraz zawartość składników, a także posiadać nie gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory smakowe, konsystencję i wartości odżywcze. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do oferty należy dołączyć ulotki lub inne materiały określające jego skład oraz proporcje tego składu. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego przez zamawiającego. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych wartościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartości opakowania do gramatury podanej przez Zamawiającego. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostanie stwierdzona zła jakość produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach