Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KSIĘŻPOLU UL. BIŁGORAJSKA 11 23-415 KSIĘŻPOL

Zespół Szkół w Księżpolu ogłasza przetarg

 • Adres: 23-415 Księżpol, ul. Biłgorajska 11
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6877404
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Księżpolu
  ul. Biłgorajska 11 11
  23-415 Księżpol, woj. lubelskie
  tel. 84 6877404
  REGON: 06008664400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsksiezpol.szkolna.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KSIĘŻPOLU UL. BIŁGORAJSKA 11 23-415 KSIĘŻPOL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Księżpolu, ul. Biłgorajska 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowią załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Ilości asortymentów podane w w/w załącznikach zawierają przewidywane zapotrzebowanie na okres 6 miesięcy. Faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby żywionych osób w stołówce. Ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić tej liczby, ogólna ilość zamówienia może ulec zmianie. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na następujące części: 1) Warzywa i owoce 2) Różne artykuły spożywcze 3) Mięso i wyroby wędliniarskie 4) Mrożonki 5) Pieczywo 6) Drób 7) Wyroby garmażeryjne 8) Ziemniaki 9) Artykuły mleczarskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsksiezpol.szkolna.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach