Przetargi.pl
archiwizacja cyfrowa zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez skanowanie części zasobu oraz integrację pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882000, 6882006 , fax. 846882009
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
  ul. Tadeusza Kościuszki 94 94
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882000, 6882006, fax. 846882009
  REGON: 95036901400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  archiwizacja cyfrowa zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez skanowanie części zasobu oraz integrację pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Archiwizacja cyfrowa zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez skanowanie części zasobu oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu. Zamówienie obejmuje 260 000 stron dokumentacji geodezyjnej odpowiadających formatowi A 4 lub wielokrotność formatu A4 przeliczanych według następującego przelicznika: format A3 odpowiada 2 arkuszom A4; format A2 odpowiada 4 arkuszom A4; format A1 odpowiada 8 arkuszom A4; format A0 odpowiada 16 arkuszom A4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 729100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju nr 30 9602 0007 0000 0039 2000 0031, a wniesione w innej formie oryginał dokumentu należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego w pok. nr. 106 (sekretariat Starosty) lub przesłać na adres zamawiającego Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 23 - 400 Biłgoraj z dopiskiem - Archiwizacja zasobu 5. W przypadku wniesienia wadium w formie polecenia przelewu do oceny dochowania terminu jego wniesienia przyjęta będzie data wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: archiwizacja zasobu 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna beneficjentem dokumentu wadialnego zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji powinien być Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach