Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do przedszkola

Przedszkole Publiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 58-240 Piława Górna, ul. A. Mickiewicza 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8371218 , fax. 74 8371218
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Publiczne
  ul. A. Mickiewicza 5 5
  58-240 Piława Górna, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8371218, fax. 74 8371218
  REGON: 02140518900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do przedszkola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy artykułów żywności do przedszkola wg grup: 1. Produkty mleczarskie 2. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie 3. Świeże mięso i wędliny 4. Świeże warzywa, owoce i jaja 5. Inne produkty spożywcze 6. Produkty mrożone. 7. Wyroby ciastkarskie i ciasta
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przedszkolepilawa.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach