Przetargi.pl
dostawa artykułów żywnościowych do Domu pomocy społecznej w Miłowicach z podziałem na 8 zadań.

Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Miłowice 26
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 374-38-22 , fax. 0-68 374-38-22
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach
  Miłowice 26 26
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 0-68 374-38-22, fax. 0-68 374-38-22
  REGON: 97077892600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-milowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa artykułów żywnościowych do Domu pomocy społecznej w Miłowicach z podziałem na 8 zadań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nr zadania częściowego Opis i nazwa zadania 1 Dostawa ryb i przetworów rybnych 2 Dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, wędlin i drobiu 3 Dostawa mleka i artykułów nabiałowych pochodzenia roślinnego 4 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 5 Dostawa artykułów mącznych, przypraw i dodatków suchych oraz pozostałych produktów spożywczych 6 Dostawa warzyw i owoców mrożonych 7 Dostawa dżemów, marmolady, warzyw i owoców przetworzonych 8 Dostawa jaj świeżych kl. 1 B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-milowice.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach