Przetargi.pl
Budowa ulicy Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3835017 , fax. 068 3835122
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno Odrzańskie
  ul. Parkowa 1 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 068 3835017, fax. 068 3835122
  REGON: 97077026700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosnoodrzanskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia stanowi budowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu 1.871 m2 podbudowy o grubości 30 cm z kruszywa łamanego, wykonania warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o powierzchni 2.006 m2 oraz wykonaniu przyłączy do wpustów sieci kanalizacji deszczowej z PCV-U o łącznej długości 52,55 mb i średnicy 200 mm. Prace będą realizowane na odcinku A-B wskazanym do realizacji w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do SIWZ. Szczegółowy zakres robót określa opis techniczny, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje ponadto koszty związane z: a) wykonaniem wszystkich prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej; b) opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robót w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Słowackiego. c) zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót pod względem BHP; d) prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót; e) oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; f) wykonaniem planu BIOZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10 marca 2015 r. do godz. 10.00 do wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z póź. zmianami) na podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium - /Budowa ul. Sienkiewicza/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosnoodrzanskie.pl/bip/zamówienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach