Przetargi.pl
Dostawa artykułów zywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 611 107
 • Data zamieszczenia: 2019-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
  Moczary 41
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 134 611 107
  REGON: 12766103011300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsmoczary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów zywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w Moczarach od 1.01.2020 r. do 31.12 2020 r. tj.1. Artykuły ogólnospożywcze zadanie nr 1/2020 2. Artykuły mięsne zadanie nr 2/2020 3. Artykuły wędliniarskie zadanie nr 3/2020 4. Artykuły mleczarskie zadanie nr 4/2020 5. Pieczywo zadanie nr 5/2020 6. Mrożonki zadanie nr 6/2020 7. Artykuły rybne zadanie nr 7/2020 8. Owoce i warzywa zadanie nr 8/2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny warunków nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia składanego na podstawie art. 25 ust.1 pzp.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach