Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna

Gmina Krempna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-232 Krempna, Krempna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 414 045 , fax. 134 414 045
 • Data zamieszczenia: 2019-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krempna
  Krempna 85
  38-232 Krempna, woj. podkarpackie
  tel. 134 414 045, fax. 134 414 045
  REGON: 54809200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krempna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ dotyczące: 5.1.1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) - zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22 a ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ). 2. W przypadku konsorcjum – oferta wspólna – w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia składają wszyscy wykonawcy. W przypadku potwierdzenia spełnienia warunków udziału składa jedynie ten wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy wykonawcy (Oświadczenie o ich spełnieniu podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie). 3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy jeżeli nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie, należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii –jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach