Przetargi.pl
Dostawa artykułów w ramach dożywiania dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w 2013 roku

Gmina Obryte ogłasza przetarg

 • Adres: 07-215 Obryte, Obryte 185
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7411004 , fax. 029 7411004
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obryte
  Obryte 185 185
  07-215 Obryte, woj. mazowieckie
  tel. 029 7411004, fax. 029 7411004
  REGON: 55066813700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.obryte.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów w ramach dożywiania dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów w ramach dożywiania dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w 2013 roku Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Rodzaj artykułów określa załącznik nr 2 do SIWZ. Ilość dostarczonych artykułów w ciągu całego okresu trwania umowy uzależniona będzie od ilości dzieci korzystających z dożywiania. Ilość dostawy artykułów (na jeden dzień) będzie określona każdorazowo przy zamówieniu. Dostawy artykułów nie będą realizowane przez Wykonawcę w dni wolne od pracy oraz ferie i wakacje szkolne. Dostawa zamówienia ma się odbywać w ciągu dwóch dni po zgłoszeniu zamówienia pisemnego, ustnego lub telefonicznego tzn. jednego dnia zamówienie - dostawa tego samego dnia lub na drugi dzień do godziny 730. W przypadku zamówienia w piątek dostawa w poniedziałek. W przypadku zmniejszenia lub braku środków na dożywianie w trakcie realizacji zamówienia - Zamawiający może zmniejszyć wielkość zamówień lub rozwiązać umowę za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku wystąpienia reklamacji, załatwiane one będą przez Wykonawcę w terminie 2 dni. Zapłata za dostarczone zamówienie będzie następować w okresach dwutygodniowych w ciągu 7 dni po złożeniu faktury podpisanej przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych do Zamawiającego. Faktury wystawiane będą na Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert materiałowo równoważnych. Ilekroć w specyfikacji i załącznikach, wskazano markę lub pochodzenie produktu, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo: lub równoważne, tzn. zaoferowane artykuły będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze, a wielkość opakowania nie mniejsza, niż wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w powyższym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.obryte.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach