Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych, słodyczy, ryb oraz mrożonek dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 31-951 Kraków, os. Zgody
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 681 97 00, , fax. 12 681 97 09
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  os. Zgody 18
  31-951 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 681 97 00, , fax. 12 681 97 09
  REGON: 17342700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sapsp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych, słodyczy, ryb oraz mrożonek dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, słodyczy, ryb oraz mrożonek dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do siwz jako załącznik 1.1 - 1.4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. „Formularz ofertowy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. „Zestawienie asortymentowo - ilościowo - cenowe” – zgodnie z załącznikiem 3.1 i/lub 3.2 i/lub 3.3 i/lub 3.4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach