Przetargi.pl
Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa fabrycznie nowego ogumienia dla samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego. Zamówienie obejmuje opony letnie i wielosezonowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. 3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są magazyny Zamawiającego zlokalizowane: 1) w Krakowie, ul. Konarskiego 43, 2) w Nowym Sączu , ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 3) w Tarnowie, ul. Jastruna 4. 4. Ilość ogumienia przez Zamawiającego została przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia ceny oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczna ilość zamawianego ogumienia wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający określa minimalne wykonania umowy na poziomie 70% łącznej ilości zamówienia wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej wartości mniejszej niż kwota wynikająca z Oferty Wykonawcy, o ile łączna ilość zamówień będzie co najmniej równa 70% sumy ilości opon wskazanych w zał. nr 2 do SIWZ. 5. Dostarczane ogumienie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 18 miesięcy od daty dostawy. 6. Opony muszą być wolne od wad produkcyjnych i materiałowych oraz spełniać wymagania w zakresie przyczepności, prowadzenia i bezpieczeństwa podczas jazdy w różnych warunkach pogodowych i przy dużych przeciążeniach. 7. Bieżnik ogumienia ma odprowadzać nadmiar wody, aby uniknąć efektu aquaplaningu. 8. Opony muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (oznaczone znakiem „DOT”) oraz posiadać znak homologacji wg ECE symbol E. 9. Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022). 10. Ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości poziomu hałasu mierzonego zgodnie z Dyrektywą 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. 11. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, podane wymagania techniczne są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza opony o wyższych parametrach. Załącznik jest jednocześnie Formularzem cenowym. 12. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw ogumienia z zaproponowanym bieżnikiem przez okres obowiązywania zawartej umowy. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru (wg potrzeb Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na kwartał) i utylizacji zużytego ogumienia oraz przekazania Zamawiającemu – karty przekazania odpadu. Ilość zużytego ogumienia odebranego przez Wykonawcę nie przekroczy ilości zamówionego przez Zamawiającego w ramach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34351100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla całości zamówienia 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31 1010 1270 0055 8413 9120 1000 – z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.22.2019”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Co do zasady, zgodnie z powyższymi wymaganiami, zamawiający wymaga wniesienia wadium w polskiej walucie. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż wskazana przez Zamawiający, Komisja Przetargowa dokona stosownego przeliczenia po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w oryginale, a dowody w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna. Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach