Przetargi.pl
„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce –dostawa owoców i warzyw, warzyw suszonych

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Długołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, ul. Szkolna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 152 682 , fax. 713 152 289
 • Data zamieszczenia: 2019-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Długołęce
  ul. Szkolna 40
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 713 152 682, fax. 713 152 289
  REGON: 93269652000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspdlugoleka.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce –dostawa owoców i warzyw, warzyw suszonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce –dostawa owoców i warzyw, warzyw suszonych 03200000-3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SIWZ, dotyczące: 2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków udziału w ni-niejszym zakresie. 2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków udziału w ni-niejszym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach