Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych.

23 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, -
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 553 505 , fax. 261 553 520
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
  - -
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 261 553 505, fax. 261 553 520
  REGON: 71003764000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.23blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis, standardy jakościowe o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1A, Nr 1B i załącznik Nr 1C do SIWZ - Formularze cenowe, który/re stanowią jej integralną częścią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach